Процедура за възлагане на обществена поръчка Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи 05-09-2013

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи по позиции за нуждите на  „МБАЛ-Д-Р МАДЖУРОВ“ООД

ФАЙЛОВЕ /кликни върху връзките за да отвориш или свалиш/:

  1. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОПИСАНИЕ
  2. СПИСЪК С ДОКУМЕНТИ
  3. АДМИНИСТРАТИВНА СПРАВКА
  4. ОФЕРТА 2013
  5. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА
  6. ПРИЛОЖЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ
  7. УКАЗАНИЯ
  8. ПРОЕКТО-ДОГОВОР
  9. Спецификация-Приложение№3